HASIL PROGRAM

Hasil Program adalah kenyataan yang menerangkan apa yang pelajar dijangka tahu dan mampu melaksanakan atau mencapai oleh masa tamat pengajian. Ini berkaitan dengan kemahiran, pengetahuan, dan tingkah laku pelajar memperoleh melalui program ini

Hasil dari program ini graduan dijangka akan dapat:

     
PO1
Mengaplikasikan pengetahuan matematik, sains, asas kejuruteraan dan pengkhususan kejuruteraan kepada penyelesaian masalah kejuruteraan mekanikal yang kompleks. (Pengetahuan Kejuruteraan)
     
PO2
  Mengenalpasti, merumus, membuat literasi penyelidikan dan menganalisis masalah kejuruteraan yang kompleks bagi mencapai keputusan yang berasas menggunakan prinsip pertama pengetahuan kejuruteraan mekanikal. (Analisis Masalah)
     
PO3
 

Menggunakan pendekatan yang sistematik untuk merekabentuk penyelesaian bagi masalah kejuruteraan yang kompleks yang memenuhi keperluan tertentu dengan mengambil kira keperluan yang sesuai untuk kesihatan dan keselamatan awam, budaya, masyarakat dan kesan alam sekitar. (Rekabentuk/ Pembangunan Penyelesaian)

     
PO4  

Menjalankan penyelidikan terhadap masalah yang kompleks dengan menggunakan pengetahuan kaedah berasaskan penyelidikan termasuk merekabentuk ujikaji, analisa dan taksiran data, dan sintesis maklumat untuk mendapatkan keputusan yang sah. (penyelidikan)

     
PO5  

Mencipta, memilih dan menggunakan teknik yang sesuai bagi mencari matlumat-matlumat kejuruteraan mengunakan media/alatan IT yang moden, termasuk ramalan dan permodelan bagi aktiviti-aktiviti kejuruteraan yang kompleks, dengan memahami batasan. (Penggunaan Alat moden)

     
PO6  

Menggunakan hujah berdasarkan pengetahuan kontekstual untuk menilai masyarakat, kesihatan, keselamatan, isu-isu undang-undang dan budaya dan tanggungjawab yang berbangkit berkaitan dengan amalan kejuruteraan profesional. (Jurutera dan Masyarakat)

     
PO7  

Memahami kesan penyelesaian kejuruteraan profesional dalam konteks masyarakat dan alam sekitar dan menunjukkan pengetahuan dan perlu untuk pembangunan lestari. (Alam Sekitar dan Kelestarian)

     
PO8  

Menggunakan prinsip etika dan komited untuk etika profesional dan tanggungjawab dan norma amalan kejuruteraan. (Etika)

     
PO9  

Berkomunikasi secara berkesan mengenai aktiviti kejuruteraan yang kompleks  dengan komuniti kejuruteraan dan masyarakat umum, seperti yang dapat memahami dan menulis laporan yang berkesan dan membuat dokumentasi , membuat persembahan yang berkesan dan memberi dan menerima arahan yang jelas. (Komunikasi)

   
PO10  

Berfungsi secara berkesan sebagai individu, dan juga sebagai anggota atau pemimpin dalam pasukan yang pelbagai dan dalam tetapan pelbagai disiplin. (Individu dan Kerja berpasukan)

     
PO11  

Mengenalpasti keperluan,  dan mempunyai persediaan dan keupayaan untuk melibatkan diri dalam pembelajaran kendiri dan sepanjang hayat dalam konteks  perubahan teknologi yang luas. (Pembelajaran sepanjang hayat)

     
PO12  

Mempamerkan pengetahuan dan kefahaman mengenai prinsip-prinsip kejuruteraan, pengurusan dan keusahawanan; dan menunjukkan secara berkesan sebagai ahli dan pemimpin dalam satu pasukan untuk menguruskan projek dan dalam persekitaran yang pelbagai disiplin. (Pengurusan Projek dan Kewangan) 

pautan Pantas

ulearn  library studentmail  student resources psmonline  StudentsAffairs Mpp  eslabs

 

 

 

Makluman Terkini

No events

FKM@Media Sosial

facebook
instagram
twitter

Hubungi Kami

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
Universiti Teknikal Malaysia Melaka,
Hang Tuah Jaya
Durian Tunggal, 76100
Melaka, Malaysia
Tel: +606-2704341
Fax:  +606-2701046 
Emel: fkm@utem.edu.my